Економіка, управління та адміністрування

"Економіка, управління та адміністрування" – науковий журнал, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування", заснований у квітні 1994 р.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Виходить 4 рази на рік.

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Журнал "Економіка, управління та адміністрування" містить:

  • актуальні вагомі наукові доповіді, проголошені на фахових міжнародних і всеукраїнських конференціях;
  • статті, що висвітлюють результати наукових досліджень;
  • результати емпіричних досліджень і моделювання в галузі економіки, фінансів, статистики, інформаційного забезпечення та управління підприємствами.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами , докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці по кожному з напрямів журналу, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Видання співпрацює з провідними ВНЗ України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ , Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat ; BASE ; Google Scholar, ResearchBib

ISSN 2664-2468 (Online), ISSN 2664-245Х (Print)


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Д.О., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Економіка

Бутко Микола Петрович – д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет, Україна;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Менеджмент

Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена Олександрівна - д.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Романчук Катерина Василівна– д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина Вікторівна – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Замула Ірина Валеріївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Легенчук Сергій Федорович -д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр Михайлович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Ремлейн М - д.е.н, проф., Познанський економічний університет, Польща.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гросул Вікторія Анатоліївна - д.е.н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна;

Фролова Лариса Володимирівна – д.е.н., проф., академік Академії економічних наук,, Одеський національний політехнічний університет, Україна.

Публічне управління та адміністрування

Домбровська Світлана Миколаївна - д.е.н., проф., Національний університет цивільного захисту України;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, проф., Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного управління , Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна;

Сергієнко Лариса Василівна – к. н. з державного управління., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія Георгіївна - д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Лєонов Сергій В’ячеславович - д.е.н., проф., Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна Олександрівна – к.е.н., доц., Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав - к.е.н., Вища економічна школа, м.Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій Захарович – проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Державний університет «Житомирська політехніка»
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

Тел. 0412 22-89-18