Державна фінансова допомога: сутність, критерії ідентифікації, класифікація

Автор(и)

  • Наталія Георгіївна Виговська Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7129-6169
  • Олена Володимирівна Цисар Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-129-135

Ключові слова:

повоєнне відновлення, грант, державна фінансова підтримка, державна фінансова допомога

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності, критеріїв ідентифікації та класифікації державної фінансової допомоги. Зазначено, що різноманітність форм, видів, напрямів надання грантових коштів визначає необхідність уточнення теоретичних основ забезпечення державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, що актуалізує тему наукового дослідження. Метою статті є визначення поняття «державна фінансова допомога» на підставі оцінки наукових підходів до її трактування, вирізнення критеріїв  її ідентифікації та уточнення класифікаційних ознак її поділу для подальшого дослідження напрямів призначення та надання. Дослідження наукової літератури щодо напрямів надання допомоги підприємствам надало можливість визначити «теоретичні прогалини» щодо її трактування, спричинені різним сприйняттям її змістовного наповнення. На підставі проведення термінологічного аналізу відмінностей між поняттями «грант», «державна фінансова підтримка», «державна фінансова допомога» було визначено таке: поняття «державна фінансова підтримка» за змістовним наповненням є ширшим поняттям, ніж «державна фінансова допомога», оскільки остання має відповідати низці критеріїв, визначених для державних заходів, які характеризують її сутність. У статті виокремлено критерії державного заходу, які ідентифікують його як державну фінансову допомогу: 1) наявність державних ресурсів; 2) наявність економічної вигоди (конкурентної переваги), яка виникає при передачі суб’єкту господарювання державних ресурсів; 3) вибірковість (селективність) допомоги на реалізацію заходу; 4) викривлення конкуренції внаслідок надання такої державної допомоги; 5) необхідність здійснення державного фінансового контролю. Щодо співвідношення понять «грант» або «грантова фінансова допомога» та «державна фінансова допомога» зроблено висновок, що грант – це сукупність фінансових та інших ресурсів, наданих на умовах безоплатного, безповоротного, цільового фінансування за рахунок різних джерел (коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги) з метою реалізації певного заходу або інвестиційного проєкту. Водночас поняття «державної фінансової допомоги» є ширшим, оскільки містить різноманітні види, зокрема й грантову підтримку. Авторами уточнено класифікацію видів державної фінансової допомоги за різними ознаками, що сприятиме розширенню напрямів її призначення та надання, особливо в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення.

Посилання

Alekseieva, K. (2023), «Derzhavna pidtrymka rozvytku ahrarnoho biznesu v umovakh hlobalnykh zahroz», Naukovi perspektyvy, No. 2 (32), [Online], available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/3868/3889

Băcila, N. (2010), «The relation between state aid and economic development in the European Union», The Romanian Economic Journal, No. 36, pp. 111–122.

Zhazhyna, K. and Antonenko, V., «Otsinka zovnishnoi finansovoi dopomohy ta derzhavnyi borh Ukrainy u 2022-23 rokakh», [Online], available at: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/34397/1/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98.pdf

Lillemiae, O.E. (2016), Hospodarsko-pravove zabezpechennia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia, Ph.D. Thesis of dissertation, 12.00.04, Kyiv, 201 p.

Lichak, D. (2009), «Problemy vyznachennia poniattia «derzhavna pidtrymka subiektiv hospodariuvannia», Aktualni problemy derzhavy ta prava, Zbirnyk naukovykh prats, Issue 50, pp. 403–411.

Melnyk, S.B. and Feofanova, I.M. (2019), «Pravomirna derzhavna dopomoha subiektam hospodariuvannia: zakonodavche vidobrazhennia», Forum Prava, No. 57 (4), pp. 59–65.

Ministerstvo finansiv Ukrainy, MSBO 20 «Oblik derzhavnykh hrantiv i rozkryttia informatsii pro derzhavnu dopomohu», [Online], available at: http://www.minfin.gov.ua/document/92432/MSBO_20.pdf

Nekrasova, T.V. (2009), Pravove rehuliuvannia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia, Ph.D. Thesis of dissertation, 12.00.04, Donetsk, 216 p.

Nivievskyi, O., Taran, S. and Leshchenko, N. (2007), Pravove rehuliuvannia nadannia derzhavnoi dopomohy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Ukraini. Shliakhy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy, TsUL, K., 180 p.

Podatkovyi kodeks Ukrainy, zatverdzheno Nakazom Prezydenta Ukrainy vid 02.12.10 r. No. 2755-VI, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Popovenko, N.S. and Hanenko, O.V. (2012), «Derzhavna pidtrymka rozvytku maloho biznesu v Ukraini», Ekonomika, realii chasu, Naukovyi zhurnal, No. 1 (2), рр. 126–132.

Pro derzhavnu pidtrymku knyhovydavnychoi spravy v Ukraini, Zakon Ukrainy vid 06.03.2003 r. No. 601-IV.

Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia, Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku No. 436-IV.

Pro kulturu, Zakon Ukrainy vid 14.12.2010 r. No. 2778-VI.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist, Zakon Ukrainy No. 848 vid 26.11.2015 r. No. 848-VIII.

Список використаної літератури:

Алексеєва К. Державна підтримка розвитку аграрного бізнесу в умовах глобальних загроз / К.Алексеєва // Наукові перспективи. – 2023. – № 2 (32) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/3868/3889.

Băcila N. The relation between state aid and economic development in the European Union / N.Băcila // The Romanian Economic Journal. – 2010. – № 36. – P. 111–122.

Жажина К. Оцінка зовнішньої фінансової допомоги та державний борг України у 2022-23 роках / К.Жажина, В.Антоненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/34397/1/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98.pdf.

Ліллемяе О.Е. Господарсько-правове забезпечення державної допомоги суб’єктам господарювання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ліллемяе О.Е. – Київ, 2016. – 201 с.

Лічак Д. Проблеми визначення поняття «державна підтримка суб’єктів господарювання / Д.Лічак // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 50. – С. 403–411.

Мельник С.Б. Правомірна державна допомога суб’єктам господарювання: законодавче відображення / С.Б. Мельник, І.М. Феофанова // Forum Prava. – 2019. – № 57 (4). – С. 59–65.

МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» : Міністерствo фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/document/92432/МСБО_20.pdf.

Некрасова Т.В. Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Т.В. Некрасова. – Донецьк, 2009. – 216 с.

Нівʼєвський О. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / О.Нівʼєвський, С.Таран, Н.Лещенко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с.

Податковий кодекс України : затверджено Наказом Президента України від 02.12.10 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Поповенко Н.С. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні / Н.С. Поповенко, О.В. Ганенко // Економіка; реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 1 (2). – С. 126–132.

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні : Закон України від 06.03.2003 р. № 601-IV.

Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 16 січня 2003 року №436-ІV.

Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України № 848 від 26.11.2015 р. № 848-VIII.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Виговська, Н. Г., & Цисар, О. В. (2023). Державна фінансова допомога: сутність, критерії ідентифікації, класифікація. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 129–135. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-129-135

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ