Класифікація урбанізованих територій для цілей публічного управління

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-93-102

Ключові слова:

російсько-українська війна, класифікація урбанізованих територій, класифікація, публічне управління, урбанізована територія

Анотація

У сучасному світі важливо ефективно управляти урбанізованими територіями, що являють собою складне поєднання міських зон з усіма їхніми особливостями та викликами. Враховуючи цю потребу, зважаючи на специфіку урбанізованих територій, а також проаналізовані існуючі підходи серед науковців, було запропоновано авторську модель їхньої класифікації для потреб публічного управління. Ця модель враховує кілька ключових критеріїв, що допомагають систематизувати урбанізовані території з точки зору публічного управління. Класифікація базується на різних аспектах територій, враховуючи їхню форму територіального поселення, планувальну структуру, густоту населення, рівень містобудівного освоєння, а також функції, що вони виконують. Важливими параметрами також є екологічний стан, рівень економічного та соціального розвитку, рівень пошкоджень та рівень безпеки. Запропонована модель класифікації дає можливість ідентифікувати особливості та характеристики урбанізованих територій. Це сприяє урахуванню цих аспектів під час формування публічної політики, розробці стратегій розвитку та прийняттю публічно-управлінських рішень щодо розвитку урбанізованих територій. Запропоновані критерії класифікації, що враховують територіальне поселення, густоту населення, рівень містобудівного освоєння та планувальну структуру, можуть бути використані для розробки комплексних програм розвитку урбанізованих територій або для прийняття ефективних управлінських рішень. Це сприятиме визначенню оптимальних розмірів таких територій в межах країни та забезпечуватиме збалансований і пропорційний їх розвиток. Класифікація за функціональним призначенням, рівнем соціального та економічного розвитку, а також екологічним станом дозволить створювати програми, спрямовані на вирішення соціально-економічних та екологічних проблем міських територій. Класифікаційні ознаки, пов’язані з рівнем пошкоджень і рівнем безпеки, можуть бути використані під час створення програм швидкого відновлення територій, допомагаючи якнайшвидше подолати наслідки російсько-української війни на урбанізованих територіях.

Посилання

Serhiienko, L.V. (2022), Derzhavna polityka harantuvannia bezpeky urbanizovanykh terytorii, monohrafiia, TOV «Vydavnychyi dim “Buk-Druk”», Zhytomyr, 432 p.

Kravchenko, O.K. (2013), «Problemy klasyfikatsii malykh mist Kharkivskoi oblasti», Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, No. 3–4, pp. 88–93.

Tower, W.S. (1905), «The Geography of American Cities», Bull Amer. Geogr. Soc, Vol 37, pp. 577–588.

Aurosseau, M. (1931), Highway into Spain, A.H. King, New York, pp. 66.

Boichenko, V.S. and Tomchuk, O.V. (2019), «Klasyfikatsiia mist yak instrument vyboru modeli upravlinnia liudskym potentsialom terytorii», Actual problems of economics, No. 11 (221), pp. 96–112.

Zastavnyi, F.D. (1990), Heohrafiia Ukrainy, Svit, Lviv, 360 p.

Topchiiev, O.H. (2005), Suspilno-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyky, Astroprynt, Odesa, 632 p.

Shablii, O.I. (2000), Sotsialno-ekonomichna heohrafiia Ukrainy, navch. posib., 2-he vyd., pererobl. i dop., Svit, Lviv, 680 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Shtefan, V.S. (2017), Pravovyi status miskykh naselenykh punktiv v Ukraini, Ph.D. Thesis of dissertation, Kharkiv, 206 p.

Shkabaro, V.M. (2002), «Misto v systemi administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy», Derzhava i pravo. Seriia. Iurydychni i politychni nauky, zbirnyk nauk. prats, Vol. 18, pp. 115–118.

Poruchynskyi, V. and Sosnytska, F. (2015), «Klasyfikatsiia i typolohiia miskykh poselen Ukrainy», Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, Vol. 18, pp. 98–101.

«Ahlomeratsii. Analitychna zapyska. Chastyna persha», [Online], available at: https://www.csi.org.ua/publications/aglomeratsiyi-analitychna-zapyska/

Holovne upravlinnia statystyky u m. Kyievi, [Online], available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123%26lang=1

Boiko-Boichuk, O. (2005), «Katehoriia “misto”: sutnist, vyznachennia», Upravlinnia suchasnym mistom, № 3–4/7–12 (19–20), pp. 47–60.

Havryliuk, O.K. (2018), «Analiz pidkhodiv otsinky rivnia urbanizatsii: keis Pivnichno-Skhidnoho makrorehionu Ukrainy», Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia. Heohrafichni nauky, Vol. 8, pp. 21–31.

Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy, Zakon Ukrainy No. 3059-III vid 07.02.2002, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14#Text

Globalization and World Cities Research Network, «Merezha hlobalizatsii ta svitovykh doslidzhen mist», [Online], available at: https://uk.hrvwiki.net/wiki/globalization_and_world_cities_research_network#GaWC_city_classification

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zasad derzhavnoi rehionalnoi polityky ta polityky vidnovlennia rehioniv i terytorii, Zakon Ukrainy No. 2389–IX vid 09.07.2022, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text

Serhiienko, L.V. & Voitsitska, K.M. (2020), «Sutnist, osoblyvosti ta stadii rozvytku urbanizatsii», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 4 (90), рр. 207–213. doi: 10.26642/ema-2019-4(90)-207-213.

Serhiienko, L.V. & Novosolov, I.V. (2020), «Napriamy transformatsii systemy publichnoho upravlinnia v umovakh urbanizatsiinykh zmin», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 2 (92), рр. 107–113. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-107-113.

Serhiienko, L.V. (2022), «Teoretyko-metodolohichna konstruktsiia doslidzhennia problem derzhavnoi polityky harantuvannia bezpeky urbanizovanykh terytorii», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 3 (101), рр. 55–69. doi: 10.26642/ema-2022-3(101)-55-69.

Serhiienko, L.V., Zakharov, D.M. & Novosolov, I.V. (2023), «Rozvytok urbanizovanykh terytorii v Ukraini ta sviti za period 1950–2035 rokiv», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 3 (105), pp. 131–145. doi: 10.26642/ema-2023-3(105)-131-145.

Svirko, S.V., Vlasiuk, T.O., Kharchenko, O.A. & Trosteniuk, T.M. (2023), «Instytutsionalni zasady derzhavnoho upravlinnia stalym rozvytkom urbanizovanykh terytorii», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 2 (104), pp. 168–179. doi: 10.26642/ema-2023-2(104)-168-179.

Список використаної літератури:

Сергієнко Л.В. Державна політика гарантування безпеки урбанізованих територій : монографія / Л.В. Сергієнко. – Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2022. – 432 с.

Кравченко О.К. Проблеми класифікації малих міст Харківської області / О.К. Кравченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2013. – № 3–4. – С. 88–93.

Tower W.S. The Geography of American Cities / W.S. Tower // Bull Amer. Geogr. Soc. – 1905. – Vol. 37. – Р. 577–588.

Aurosseau M. Highway into Spain / M.Aurosseau. – New York : A.H. King, 1931. – Р. 66.

Бойченко В.С. Класифікація міст як інструмент вибору моделі управління людським потенціалом території / В.С. Бойченко, О.В. Томчук // Actual problems of economics. – 2019. – № 11 (221). – С. 96–112.

Заставний Ф.Д. Географія України / Ф.Д. Заставний. – Львiв : Свiт, 1990. – 360 с.

Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.

Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доп. / О.І. Шаблій. – Львів : Світ, 2000. – 680 с

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Штефан В.С. Правовий статус міських населених пунктів в Україні : дис. … канд. юрид. наук / В.С. Штефан. – Харків, 2017. – 206 с.

Шкабаро В.М. Місто в системі адміністративно-територіального устрою України / В.М. Шкабаро // Держава і право. Сер. : Юридичні і політичні науки : збірник наук. праць. – 2002. – Вип. 18. – С. 115–118.

Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В.Поручинський, Ф.Сосницька // Часопис соціально-економічної географії. – 2015. – Вип. 18. – С. 98–101.

Агломерації. Аналітична записка. Частина перша [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.csi.org.ua/publications/aglomeratsiyi-analitychna-zapyska/.

Головне управління статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123%26lang=1.

Бойко-Бойчук О. Категорія «місто»: сутність, визначення / О.Бойко-Бойчук // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3–4/7–12 (19–20). – С.47–60.

Гаврилюк О.К. Аналіз підходів оцінки рівня урбанізації: кейс Північно-Східного макрорегіону України / О.К. Гаврилюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Географічні науки. – 2018. – Вип. 8. – С. 21–31.

Про Генеральну схему планування території України : Закон України № 3059-III від 07.02.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14#Text.

Мережа глобалізації та світових досліджень міст // Globalization and World Cities Research Network [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.hrvwiki.net/wiki/globalization_and_world_cities_research_network#GaWC_city_classification.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій : Закон України № 2389–IX від 09.07.2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text.

Сергієнко Л.В. Сутність, особливості та стадії розвитку урбанізації / Л.В. Сергієнко, К.М. Войціцька // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 4 (90). – С. 207–213. doi: 10.26642/ema-2019-4(90)-207-213.

Сергієнко Л.В. Напрями трансформації системи публічного управління в умовах урбанізаційних змін / Л.В. Сергієнко, І.В. Новосьолов // Економіка, управління та адміністрування. – № 2 (92). – 2020. – С. 107–113. doi: 10.26642/ema-2020-2(92)-107-113.

Сергієнко Л.В. Теоретико-методологічна конструкція дослідження проблем державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій / Л.В. Сергієнко // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – № 3 (101). – С. 55–69. doi: 10.26642/ema-2022-3(101)-55-69.

Сергієнко Л.В. Розвиток урбанізованих територій в Україні та світі за період 1950–2035 років / Л.В. Сергієнко, Д.М. Захаров, І.В. Новосьолов // Економіка, управління та адміністрування. – № 3 (105). – С. 131–145. doi: 10.26642/ema-2023-3(105)-131-145.

Свірко С.В. Інституціональні засади державного управління сталим розвитком урбанізованих територій / С.В. Свірко, Т.О. Власюк, О.А. Харченко, Т.М. Тростенюк // Економіка, управління та адміністрування, № 2 (104). – С. 168–179. doi: 10.26642/ema-2023-2(104)-168-179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Войціцька, К. М., & Ревенко, А. Є. (2023). Класифікація урбанізованих територій для цілей публічного управління . Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 93–102. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-93-102

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ