Проблеми формування номенклатури та створення запасів матеріальних цінностей в умовах реформування державного матеріального резерву

Автор(и)

  • Юрій Миколайович Білоконь Український державний науково-дослідницький інститут «Ресурс», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5503-7247
  • Оксана Василівна Сторож Український державний науково-дослідницький інститут «Ресурс», Ukraine https://orcid.org/0009-0006-2372-5436

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-86-92

Ключові слова:

державний матеріальний резерв, запаси ресурсів, матеріальні цінності, фінансові ресурси, асигнування

Анотація

У статті досліджено проблеми формування номенклатури та створення запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву, що складається із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання у мирний час, а також в особливий період в умовах реформування системи державного матеріального резерву та негативного впливу широкомасштабної агресії рф і її наслідків.

За результатами проведеного дослідження запропоновані критерії відбору для формування номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву, норм їх накопичення, у тому числі рівня незнижуваного запасу. При цьому, розрахунки норм накопичення та розмірів незнижуваного запасу матеріальних цінностей державного резерву пропонується здійснювати шляхом застосування добутку показників добового споживання матеріальних цінностей, тривалості забезпечення та чисельності групи населення. Встановлено, що створення та підтримання у нормативних рівнях незнижуваного запасу та обсягів накопичення запасів матеріальних цінностей державного резерву, його спроможність забезпечити виконання завдань, передбачених законодавством повинно реалізовуватися поступово, враховуючи пріоритетність накопичення запасів за напрямами матеріальних цінностей та здатність повного і своєчасного фінансування державного матеріального резерву в обсязі, достатньому для їх належного забезпечення.

Посилання

Kabinet Ministriv Ukrainy (2022), Stratehiia reformuvannia systemy derzhavnoho materialnoho rezervu na period do 2025 roku, Rozporiadzhennia vid 19 serpnia No. 771–r, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text

Melnyk, V.I. and Pohrishchuk, B.V. (2020), «Orhanizatsiino-ekonomichni zasady perspektyvnoho rozvytku derzhavnoho rezervu Ukrainy», Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu. Seriia. Ekonomika, Issue 1 (55), pp. 48–52.

Kovalenko, S.O. (2016), «Derzhavnyi materialnyi rezerv Ukrainy: problemy ta perspektyvy funktsionuvannia», Visnyk KhNAU. Seriia. Ekonomichni nauky, No. 1, pp. 100–108.

Tarasiuk, O.B. and Kasianova, O.O. (2012), «Sutnist derzhavnoho materialnoho rezervuvannia», Aktualni problemy ekonomiky, No. 6, рр. 91–95.

Tarasiuk, O.B and Kasianova, O.O. (2012), «Derzhavnyi rezerv yak skladova systemy prodovolchoi bezpeky Ukrainy», Aktualni problemy ekonomiky, No. 8, рр. 146–149.

Vashchenko, V.V. (2015), «Sutnist formuvannia ta rozvytku derzhavnoho ahentstva rezervu Ukrainy», Ekonomika. Menedzhment. Biznes, No. 1, рр. 126–131.

«Reitynh krain po vyrobnytstvu VVP», [Online], available at: https://uk.zhujiworld.com/largest-gdp/#google_vignette https://tvojarabota.pl/ua/novosti/rejting-krayin-z-najbilsh-rozvinenoyu-ekonomikoyu-v-sviti-503

Minekonomiky (2019), Poriadok rozrobky nomenklatury materialnykh tsinnostei derzhavnoho rezervu i norm yikh nakopychennia, u tomu chysli neznyzhuvanoho zapasu : zatv. nakazom vid 28.12.2003 roku No. 2003, zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii 22.01 za No. 76/33047, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-19#Text

Kabinet Ministriv Ukrainy (2002), Pro normy kharchuvannia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl, inshykh viiskovykh formuvan ta Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii, politseiskykh, osib riadovoho ta nachalnytskoho skladu pidrozdiliv Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby, osib riadovoho, nachalnytskoho skladu orhaniv i pidrozdiliv tsyvilnoho zakhystu : Postanova vid 26.03 No. 426, [Online], available at: https://ips.ligazakon.net/document/KP020426?an=5

Ministerstvo oborony Ukrainy (2020), Pro zatverdzhennia Zmin do Norm zabezpechennia rechovym mainom viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy ta Derzhavnoi spetsialnoi sluzhby transportu v myrnyi chas ta osoblyvyi period ta Zmin do Instruktsii pro orhanizatsiiu rechovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy v myrnyi chas ta osoblyvyi period : zatv. nakazom vid 12.10 No. 413, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0435-23#Text

MOZ (2020), Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii rozrakhunku kilkosti (zapasu) zasobiv indyvidualnoho zakhystu neobkhidnykh dlia zabezpechennia medychnykh pratsivnykiv v period spalakhu infektsiinykh khvorob iz nevyznachenymy shliakhamy peredavannia ta infikuvannia : zatv. nakazom vid 17.02 No. 366, [Online], available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17022020--366-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-rozrahunku-kilkosti-zapasu-zasobiv-individualnogo-zahistu-neobhidnih-dlja-zabezpechennja-medichnih-pracivnikiv-v-period-spalahu-infekcijnih-hvorob

Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut tsyvilnoho zakhystu (2017), Metodychni rekomendatsii shchodo stvorennia ta vykorystannia materialnykh rezerviv dlia zapobihannia vynyknenniu i likvidatsii naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii : Skhvaleno naukovo-tekhnichnoiu radoiu na zasidanni vid 29 chervnia protokol No. 6, [Online], available at: https://www.dsns.gov.ua/files/2020/7/10/3202020.pdf

Pro derzhavni rezervy, Zakon Ukrainy vid 09 serpnia 2023 roku No. 3310, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3310-20#Text

Holinka, I.V., Bilokon, Yu.M. and Kisil, L.L. (2020), «Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia systemoiu derzhavnoho materialnoho rezervu Ukrainy», Visnyk natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia. Derzhavne upravlinnia, Issue 2 (13), pp. 273–287.

Holinka, I.V. and Bilokon, Yu.M. (2021), «Stvorennia zapasiv materialnykh tsinnostei derzhavnoho materialnoho rezervu u suchasnykh umovakh», Naukovyi zhurnal derzhavnyi universytet «Zhytomyrska politekhnika», No. 3 (97), pp. 41.

Hrytsyshen, D.O., Svirko, S.V. & Suprunova, I.V. (2021), «Instytualizatsiia derzhavnoi finansovo-kontrolnoi diialnosti yak instrumenta biudzhetnoi bezpeky krainy», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 2 (96), рр. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.

Izmailov, Ya.O. & Svirko, S.V. (2021), «Udoskonalennia metodychnykh aspektiv obliku, analizu ta kontroliu zapasiv pidpryiemstv», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Vol. 1 (95), pp. 39–44. doi: 10.26642/ema-2021-1(95)-39-44.

Список використаної літератури:

Стратегія реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 року № 771–р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text.

Мельник В.І. Організаційно-економічні засади перспективного розвитку державного резерву України / В.І. Мельник, Б.В. Погріщук // Науковий вісник Ужгородського Університету. Сер. : Економіка. – 2020. – Вип. 1 (55). – С. 48–52.

Коваленко С.О. Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування / С.О. Коваленко // Вісник ХНАУ. Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 100–108.

Тарасюк О.Б. Сутність державного матеріального резервування / О.Б. Тарасюк, О.О. Кас’янова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 91–95.

Тарасюк О.Б. Державний резерв як складова системи продовольчої безпеки України / О.Б. Тарасюк, О.О. Кас’янова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 146–149.

Ващенко В.В. Сутність формування та розвитку державного агентства резерву України / В.В. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 1. – С. 126–131.

Рейтинг країн по виробництву ВВП [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.zhujiworld.com/largest-gdp/#google_vignette https://tvojarabota.pl/ua/novosti/rejting-krayin-z-najbilsh-rozvinenoyu-ekonomikoyu-v-sviti-503.

Порядок розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу : затв. наказом Мінекономіки від 28.12.2003 року № 2003, зареєстрований в Міністерстві юстиції 22.01.2019 р. за № 76/33047 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-19#Text.

Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2002 р. № 426 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/KP020426?an=5.

Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період та Змін до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період : затв. наказом Міністерства оборони України від 12.10.2020 року № 413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0435-23#Text.

Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування : затв. наказом МОЗ від 17.02.2020 № 366 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17022020-366-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-rozrahunku-kilkosti-zapasu-zasobiv-individualnogo-zahistu-neobhidnih-dlja-zabezpechennja-medichnih-pracivnikiv-v-period-spalahu-infekcijnih-hvorob.

Методичні рекомендації щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : схвалено науково-технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на засіданні від 29 червня 2017 р. протокол № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dsns.gov.ua/files/2020/7/10/3202020.pdf.

Про державні резерви : Закон України від 09 серпня 2023 року № 3310 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3310-20#Text.

Голінка І.В. Шляхи підвищення ефективності управління системою державного матеріального резерву України / І.В. Голінка, Ю.М. Білоконь, Л.Л. Кісіль // Вісник національного університету цивільного захисту України. Сер. : Державне управління. – 2020. – Вип. 2 (13). – С. 273–287.

Голінка І.В. Створення запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву у сучасних умовах / І.В. Голінка, Ю.М. Білоконь // Науковий журнал державний університет «Житомирська політехніка». – 2021. – № 3 (97). – С. 41.

Грицишен Д.О. Інституалізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструмента бюджетної безпеки країни / Д.О. Грицишен, С.В. Свірко, І.В. Супрунова // Економіка, управління та адміністрування. – 2021. – № 2 (96). – С. 77–84. doi: 10.26642/ema-2021-2(96)-77-84.

Ізмайлов Я.О. Удосконалення методичних аспектів обліку, аналізу та контролю запасів підприємств / Я.О. Ізмайлов, С.В. Свірко // Економіка, управління та адміністрування. – № 1 (95). – С. 39–44. doi:10.26642/ema-2021-1(95)-39-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Білоконь, Ю. М., & Сторож, О. В. (2023). Проблеми формування номенклатури та створення запасів матеріальних цінностей в умовах реформування державного матеріального резерву. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 86–92. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-86-92

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ