Діагностика бізнес-потенціалу підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-77-83

Ключові слова:

бізнес-діагностика; бізнес-потенціал; управління бізнес-потенціалом

Анотація

Проведене наукове дослідження присвячене діагностиці бізнес-потенціалу вітчизняних підприємств, оскільки сучасні умови ведення бізнесу характеризуються як складні, невизначені, обтяжені наслідками російсько-української війни та дестабілізацією всіх сфер діяльності. У статті уточнено сутність поняття «бізнес-потенціал» як здатність суб’єкта господарювання до економічного розвитку. Встановлено, що потенціал бізнесу прямо впливає на фінансовий стан підприємства, рівень його конкурентоспроможності, забезпечує досягнення цілей підприємницької діяльності. Обґрунтовано, що діагностика бізнес-потенціалу є одним із основних етапів управління потенціалом підприємства. Проведення бізнес-діагностики у формі комплексного дослідження передбачає використання достовірної та актуальної інформації з метою формування придатних висновків та прогнозів для обґрунтування управлінських рішень щодо перспектив розвитку, пріоритетних дій підприємства, шляхів подолання кризових ситуацій та проблем у структурі потенціалу бізнесу. Здійснено групування діагностичних методів відповідно до цілей діагностики (діагностика стратегічної перспективи розвитку; діагностика конкурентоспроможності; діагностика складових бізнес-потенціалу; діагностика можливості настання фінансової кризи), що сприяє підвищенню ефективності її реалізації. Доведено, що досягнення мети та вирішення завдань діагностики бізнес-потенціалу можливе за рахунок: формування достовірного інформаційного забезпечення; вдалого обрання діагностичних методів; аналітичного обґрунтування висновку щодо стану та можливостей бізнес-потенціалу; розробки та реалізації заходів щодо покращення існуючої ситуації; проведення контролю за реалізацією заходів.

Посилання

Bojarynova, K.O. (2012), «Innovacii' jak kljuchovyj element formuvannja biznes-potencialu promyslovyh pidpryjemstv», Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici, Elektron. nauk. fah. vyd., NAU, K., Issue 4.

Didkivs'kyj, A.O. (2022), «Obg'runtuvannja neobhidnosti diagnostyky potencialu rozvytku pidpryjemstva», Informacijne suspil'stvo: tehnologichni, ekonomichni ta tehnichni aspekty stanovlennja, Mizhnarodna naukova internet-konferencija, Ternopil', рр. 71–72, [Online], available at: http://surl.li/dufsu

Zhuvagina, I.O. and Kogutenko, K.S. (2018), «Zagal'nonaukovi pidhody do formuvannja ekonomichnogo potencialu pidpryjemstv torgivli», Efektyvna ekonomika, elektron. zhurn., No. 5, pp. 1–6, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6302

Ohrimenko, O.O. (2013), «Rozvytok biznes-potencialu vyrobnychyh system», in Zasadko, V.V. (ed.), Strategichni naprjamy rozvytku nacional'noi' ekonomiky u postkryzovyj period, zb. mat. Mizhnar. nauk.-prak. internet-konf., CSED «Iniciatyva», L'viv, pp. 120–125.

Soldatov, V.V. (2011), Faktory i pokazateli optimizatsii potentsiala biznesa, [Online], available at: http://www.vsoldatov.com/2011/08/blog-post.html

Bilen'kyj, O.Ju. (2015), «Analiz metodiv identyfikacii' strategichnyh faktoriv dilovoi' reputacii' transnacional'nyh korporacij», Visnyk social'no-ekonomichnyh doslidzhen', Issue 3, pp. 25–30, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4234

Veretennykova, G.B. and Omelajenko, N.M. (2017), Metody diagnostyky ta prognozuvannja rozvytku pidpryjemstva, navchal'nyj posibnyk, HNEU im. S.Kuznecja, Harkiv, 190 р., [Online], available at: http://surl.li/dpcbp

Vytvyc'ka, U.Ja. and Shym, Ju.V. (2018), «Rejtyngova ocinka finansovogo potencialu pidpryjemstva», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Ser. Ekonomichni nauky, Issue 30 (4), pp. 70–74, [Online], available at: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/348/345

Diduh, V.V. (2014), «Organizacija reinzhyniryngu biznes-procesiv na osnovi ocinky biznes-potencialu vyrobnychoi' systemy», Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI», zbirnyk naukovyh prac', Issue 11, рр. 262–270, [Online], available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11762/1/44.pdf

Karacharova, K.A. (2015), «Metody prognozuvannja finansovoi' nespromozhnosti pidpryjemstva», Ekonomichnyj analiz, zbirnyk naukovyh prac', Vol. 21, No. 1, pp. 292–297, [Online], available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/927/649

Kosjanchuk, T.F. (2013), «Diagnostyka konkurentnogo potencialu pidpryjemstva», Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Ser. Ekonomika, Issue 23, pp. 51–54, [Online], available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/10.pdf

Larchenko, O.V. (2021), «Vykorystannja imitacijnogo modeljuvannja pid chas rozv’jazannja zadach ekonomichnoi' optymizacii'», Tavrijs'kyj naukovyj visnyk, Ser. Ekonomika, Issue 10, pp. 149–156, [Online], available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/221/217

Polinkevych, O.M. and Shostak, L.V. (ed.) (2019), Potencial i rozvytok biznesu, navch. posib., Vezha-Druk, Luc'k, 592 p., [Online], available at: http://surl.li/aerev

Gonchar, O.I. and Galkina, Ju.G. (2009), «Evoljucija kategorii' «potencial pidpryjemstva» ta i'i' rol' v ekonomichnyh doslidzhennjah», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 3, pp. 245–247, [Online], available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_3/pdf/245-247.pdf

Simenko, I.V. and Kosova, T.D. (ed.) (2013), Analiz gospodars'koi' dijal'nosti, navch. posib., Centr uchbovoi' literatury, K., 384 p., [Online], available at: http://surl.li/duany

Koval'chuk, T.M. and Vergun, A.I. (2014), «Pryncypy dialektychnoi' logiky v metodologii' analitychnogo obg'runtuvannja suchasnyh upravlins'kyh rishen'», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. pr., Vol. 16, No. 2, pp. 82–89, [Online], available at: http://surl.li/ecnrz

Sotnyk, A.A. (2021), «Organizacijno-metodychne zabezpechennja biznes-diagnostyky vyrobnycho-komercijnoi' dijal'nosti promyslovogo pidpryjemstva», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. pr., Vol. 31, No. 4, рр. 65–74, [Online], available at: http://surl.li/ecoaz

Список використаної літератури:

Бояринова К.О. Інновації як ключовий елемент формування бізнес-потенціалу промислових підприємств / К.О. Бояринова // Проблеми системного підходу в економіці : Електрон. наук. фах. вид. – К. : НАУ. – 2012. – Вип. 4.

Дідківський А.О. Обґрунтування необхідності діагностики потенціалу розвитку підприємства / А.О. Дідківський // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Міжнародна наукова інтернет-конференція. – Тернопіль, 2022. – С. 71–72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/dufsu.

Жувагіна І.О. Загальнонаукові підходи до формування економічного потенціалу підприємств торгівлі / І.О. Жувагіна, К.С. Когутенко // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2018. – № 5. – С. 1–6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6302.

Охріменко О.О. Розвиток бізнес-потенціалу виробничих систем / О.О. Охріменко ; за заг. ред. В.В. Засадко // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період : зб. мат. Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. – Львів : ЦСЕД «Ініціатива», 2013. – С. 120–125.

Солдатов В.В. Факторы и показатели оптимизации потенциала бизнеса / В.В. Солдатов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vsoldatov.com/2011/08/blog-post.html.

Біленький О.Ю. Аналіз методів ідентифікації стратегічних факторів ділової репутації транснаціональних корпорацій / О.Ю. Біленький // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – Вип. 3. – С. 25–30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4234.

Веретенникова Г.Б. Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства : навчальний посібник / Г.Б. Веретенникова, Н.М. Омелаєнко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. – 190 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/dpcbp.

Витвицька У.Я. Рейтингова оцінка фінансового потенціалу підприємства / У.Я. Витвицька, Ю.В. Шим // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30 (4). – С. 70–74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/348/345.

Дідух В.В. Організація реінжинірингу бізнес-процесів на основі оцінки бізнес-потенціалу виробничої системи / В.В. Дідух // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 11. – С. 262–270 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11762/1/44.pdf.

Карачарова К.А. Методи прогнозування фінансової неспроможності підприємства / К.А. Карачарова // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 292–297 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/927/649.

Косянчук Т.Ф. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства / Т.Ф. Косянчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 51–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/10.pdf.

Ларченко О.В. Використання імітаційного моделювання під час розв’язання задач економічної оптимізації / О.В. Ларченко // Таврійський науковий вісник. Сер. : Економіка. – 2021. – Вип. 10. – С. 149–156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/221/217.

Потенціал і розвиток бізнесу : навч. посіб. / За ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 592 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/aerev.

Гончар О.І. Еволюція категорії «потенціал підприємства» та її роль в економічних дослідженнях / О.І. Гончар, Ю.Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 3. – С. 245–247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_3/pdf/245-247.pdf.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 384 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/duany.

Ковальчук Т.М. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 82–89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/ecnrz.

Сотник А.А. Організаційно-методичне забезпечення бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства / А.А. Сотник // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2021. – Т. 31, № 4. – С. 65–74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/ecoaz.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Сотник, А. А. (2022). Діагностика бізнес-потенціалу підприємства. Економіка, управління та адміністрування, (4(102), 77–83. https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-77-83

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ