Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-145-154

Ключові слова:

макропруденційне регулювання, кредитно-дефолтні свопи, деривативи, ризики, похідні фінансові інструменти

Анотація

У статті розглянуто ризики, притаманні операціям комерційних банків з похідними фінансовими інструментами. Поява нових для українського фінансового ринку видів похідних фінансових інструментів (ПФІ) за останні роки, закріплення положень щодо визначення їх сутності, класифікації та регулювання в нормативній базі, а також стратегія фінансового сектору на розвиток ринків капіталу вказують на необхідність виявлення загроз, які несуть в собі ці інструменти. Встановлено, що ключовими ризиками похідних фінансових інструментів є такі: по-перше, ризики ПФІ як об’єкта операцій комерційних банків, а саме: кредитний, ринковий, ліквідності та операційний ризики; по-друге, системний ризик, який формується у результаті макроекономічних шокових подій, дисбалансів або поширення негативних явищ. Ідентифікація згаданих вище ризиків дозволила визначити шляхи зменшення їх впливу на діяльність комерційних банків під час проведення операцій з ПФІ. Визначено, якщо негативний вплив індивідуальних ризиків банку можна зменшити за допомогою ефективних методів внутрішньої системи ризик-менеджменту, то системний ризик потребує підвищеної уваги регуляторів, адже його управління ускладнюють такі характеристики, як випадковість виникнення, непередбачуваність, порушення функціонування фінансової системи, масштабний (системний) вплив, ефект зараження, вплив на реальний сектор економіки, значний ризик дефолту, зв’язок між різними елементами фінансової системи. Певні операції комерційних банків з деривативами, як і сам ринок похідних фінансових інструментів, можуть перетворитися в акселератора системного ризику, реалізація якого призведе не лише до зниження фінансової стійкості окремої установи, але й до банкрутств інших учасників та банківської кризи, що матиме негативні наслідки для фінансової безпеки і реального сектора економіки. Тому комерційні банки мають підтримувати достатній рівень фінансової стійкості та виконувати пруденційні вимоги регулятора щодо нормативів та обмежень для підвищення спроможності протистояти негативним наслідкам дії зовнішніх непередбачуваних загроз та в періоди економічної нестабільності.

Посилання

Aglietta, M. (1996), Financial market failures and systemic risk, CEPII, Paris, 31 р.

Basel II (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Bank for International Settlements, [Online], available at: https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf

Basel III (2017), Finalizing post-crisis reforms, Bank for International Settlements, [Online], available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf

Sinkey, J.F. (2002), Commercial Bank Financial Management in the Financial-services Industry, Prentice Hall, 696 p.

Das, Satyajit (2012), Traders, Guns & Money: Knowns & Unknowns in the Dazzling World of Derivatives, 3rd ed., Trans-Atlantic Publications, 440 p.

Fabozzi, F.J., Focardi, S.M. and Jonas, C. (2014), Investment management: a science to teach or an art to learn?, CFA Institute Research Foundation, 112 р.

Hull, J.C. (2006), Options, Futures, and Other Derivatives, 6th ed., Pearson Education Inc., 789 р.

Petruk, A. (2020), «Risk regulation of banking activities with derivative financial instruments: a comparative aspect», European Cooperation, No. 1 (45), pp. 39–50.

Pigou, A.C. (1924), The economics of welfare, Macmillan, London, 983 р.

Vries Robbé, Jan Job de (2008), Securitization law and practice: in the face of the credit crunch, illustrated ed., Kluwer Law International, 520 р.

Smaga, P. (2014), «The Concept of Systemic Risk. Systemic Risk Centre Special Paper», The London School of Economics and Political Science, No. 5, рр. 1–26, [Online], available at: https://ssrn.com/abstract=2477928

Burdenko, I.M. (2012), «Peredumovy stvorennia ta vykorystannia innovatsiinykh finansovykh instrumentiv na rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv Ukrainy», Marketynh i menedzhment innovatsii, No. 3, рр. 181–190.

Vyhovska, N.H., Dovhaliuk, V.V. and Diachek, S.M. (2023), «Stan ta perspektyvy rozvytku vitchyznianoho rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv», Efektyvna ekonomika, No. 5, [Online], available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1560fbclid=IwAR3z6ax4ueT6KxmiXc03WNDZq_jKY7hEc_27jqYibE52AmshtbHonreY8CM

Natsionalnyi bank Ukrainy, Hlosarii bankivskoi terminolohii, [Online], available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545&cat_id=123512

Kornyliuk, R.V. (2021), Systemnyi ryzyk u bankivskii diialnosti, D.Sc. Thesis of dissertation, 08.00.08, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet im. Vadyma Hetmana, Kyiv, 538 p.

Kuznietsova, L.V. and Shmuratko, Ya.A. (2018), Rehuliuvannia rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv v umovakh hlobalnoi ekonomichnoi nestabilnosti, monohrafiia, Dysa Plius, Kharkiv, 248 p.

Lahovska, O.A., Novak, O.S. and Loskorikh, H.L. (2023), «Ryzyky pokhidnykh finansovykh instrumentiv u diialnosti komertsiinykh bankiv», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, No. 3 (105), рр. 171–178, doi: 10.26642/jen-2023-3(105)-171-178.

Lysenok, O.V. (2006), «Krytychnyi analiz ta problemy klasyfikatsii bankivskykh ryzykiv», Formuvannia rynkovoi ekonomiky, Issue 15, KNEU, K., pp. 241–249.

Lysenok, O.V., Shirinian, L.V. and Shirinian, E.A. (2021), «Otsinka ekonomichnoi efektyvnosti operatsii banku z tsinnymy paperamy na prykladi AT “Oshchadbank”», Finansy Ukrainy, No. 4, рр. 48–64.

Petruk, O.M. and Petruk, A.O. (2022), «Teoretychni zasady zabezpechennia bezpeky operatsii bankiv z pokhidnymy finansovymy instrumentamy», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, No. 3 (101), рр. 87–98.

Shevchenko, O.H. et al. (2010), Portfelne investuvannia, pidruchnyk, KNEU, Kyiv, 407 p.

Prymostka, L.O. and Krasnova, I.V. (2014), «Birzhovyi rynok deryvatyviv v Ukraini: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku», Finansy Ukrainy, No. 7, рр. 49–65.

Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy (2004), Systema otsinky ryzykiv. Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv, Postanova vid 15.03 No.104, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

Solodka, O.O. (2018), Pokhidni finansovi instrumenty minimizatsii koordynatsiinykh destruktsii v ekonomitsi Ukrainy, abstract thesis of dissertation, 08.00.08, Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenko, Kyiv, 40 p.

Sheludko, V.M. (2006), Finansovyi rynok, Znannia, Kyiv, 535 p.

Shmuratko, Ya.A. (2015), «Naukovi pidkhody do formuvannia metodyky upravlinnia operatsiinymy ryzykamy bankiv na rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv», Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Issue 5, рр. 211–214.

Список використаної літератури:

Aglietta M. Financial market failures and systemic risk / M.Aglietta. – Paris : CEPII, 1996. – 31 р.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework / Basel II. – Bank for International Settlements, 2004 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf.

Finalizing post-crisis reforms / Basel III. – Bank for International Settlements, 2017 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf.

Sinkey J.F. Commercial Bank Financial Management in the Financial-services Industry / J.F. Sinkey. – Prentice Hall, 2002. – 696 p.

Das Satyajit Traders, Guns & Money: Knowns & Unknowns in the Dazzling World of Derivatives / Satyajit Das. – 3rd ed. – Trans-Atlantic Publications, 2012. – 440 p.

Fabozzi F.J. Investment management: a science to teach or an art to learn? / F.J. Fabozzi, S.M. Focardi, C.Jonas. – CFA Institute Research Foundation, 2014. – 112 р.

Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivative / J.C. Hull. – 6th ed. – Pearson Education Inc., 2006. – 789 р.

Petruk A. Risk regulation of banking activities with derivative financial instruments: a comparative aspect / A.Petruk // European Cooperation. – 2020. – № 1 (45). – P. 39–50.

Pigou A.C. The economics of welfare / A.C. Pigou. – London : Macmillan, 1924. – 983 р.

Vries Robbé Jan Job de Securitization law and practice: in the face of the credit crunch / Jan Job de Vries Robbé. – illustrated ed. – Kluwer Law International, 2008. – 520 р.

Smaga P. The Concept of Systemic Risk. Systemic Risk Centre Special Paper / P.Smaga // The London School of Economics and Political Science. – 2014. – № 5. – P. 1–26 [Electronic resource]. – Access mode : https://ssrn.com/abstract=2477928.

Бурденко І.М. Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України / І.М. Бурденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 181–190.

Виговська Н.Г. Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів / Н.Г. Виговська, В.В. Довгалюк, С.М. Дячек // Ефективна економіка. – 2023. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1560fbclid=IwAR3z6ax4ueT6KxmiXc03WNDZq_jKY7hEc_27jqYibE52AmshtbHonreY8CM.

Глосарій банківської термінології / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545&cat_id=123512 (дата звернення: 05.12.2018).

Корнилюк Р.В. Системний ризик у банківській діяльності : дис. … д-ра економ. наук : 08.00.08 / Р.В. Корнилюк. – Київ : Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2021. – 538 с.

Кузнєцова Л.В. Регулювання ринку похідних фінансових інструментів в умовах глобальної економічної нестабільності : монографія / Л.В. Кузнєцова, Я.А. Шмуратко. – Харків : Диса Плюс, 2018. – 248 с.

Лаговська О.А. Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків / О.А. Лаговська, О.С. Новак, Г.Л. Лоскоріх // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – № 3 (105). – С. 171–178. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2023-3(105)-171-178.

Лисенок О.В. Критичний аналіз та проблеми класифікації банківських ризиків / О.В. Лисенок // Формування ринкової економіки. – 2006. – Вип. 15. – С. 241–249.

Лисенок О.В. Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ «Ощадбанк» / О.В. Лисенок, Л.В. Шірінян, Е.А. Шірінян // Фінанси України. – 2021. – № 4. – C. 48–64.

Петрук О.М. Теоретичні засади забезпечення безпеки операцій банків з похідними фінансовими інструментами / О.М. Петрук, А.О. Петрук // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – № 3 (101). – С. 87–98.

Портфельне інвестування : підручник / О.Г. Шевченко та ін. – Київ : КНЕУ, 2010. – 407 с.

Примостка Л.О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л.О. Примостка, І.В. Краснова // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 49–65.

Система оцінки ризиків. Методичні вказівки з інспектування банків : Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України : автореф. дис. … д-ра економ. наук : 08.00.08 / О.О. Солодка. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 40 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок / В.М. Шелудько. – Київ : Знання, 2006. – 535 с.

Шмуратко Я.А. Наукові підходи до формування методики управління операційними ризиками банків на ринку похідних фінансових інструментів / Я.А. Шмуратко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 5. – С. 211–214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Лисенок, О. В., & Петрук, А. О. (2023). Ризики операцій з похідними фінансовими інструментами як загроза фінансовій стабільності комерційних банків. Економіка, управління та адміністрування, (4(106), 145–154. https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-145-154

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ