Науково-методичні засади державного управління службою кардіологічної допомоги Східного Поділля в контексті стратегії сталого розвитку регіону

Автор(и)

  • Юлія Юріївна Шушковська Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8006-5888
  • Олег Олегович Воровський Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8933-3965
  • Олександр Васильович Мудрак КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1776-6120

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-70-80

Ключові слова:

державне управління; кардіологічна служба; заклади охорони здоров’я; сталий розвиток

Анотація

У статті проаналізовано основні науково-методологічні засади державного управління службою кардіологічної допомоги Східного Поділля в контексті стратегії сталого розвитку регіону. На основі проведених досліджень запропоновано рекомендації щодо вдосконалення теоретичних і практичних засад управління кардіологічною службою Східного Поділля з врахуванням соціальної, економічної та екологічної складових. На сучасному етапі основними шляхами і методами реалізації науково-методичних і практичних засад розвитку кардіологічної служби мають стати: профілактична спрямованість; доступність, наступність (наприклад, система e-Health) та безоплатність; якість надання медичної допомоги; поєднання науково-методичних і практичних підходів під час надання кардіологічної  допомоги; підготовка медичних кадрів, рівень їх акредитації. З метою покращення механізмів державного і регіонального регулювання системи надання кардіологічної допомоги потрібно використовувати функціонально-організаційну модель, розроблену у 2016 р. В.М. Корнацьким та Д.М. Мороз. Така модель покращення кардіологічної допомоги надає можливість забезпечення прийняття вчасних управлінських рішень для ресурсного та кадрового забезпечень, диференційного використання моделі на будь-якому рівні медичної допомоги; наукове обґрунтування програм з профілактичної медицини; роботу громадських організацій для збереження та зміцнення здоров’я громадян. Доповнення новими елементами вже існуючих систем державного регулювання надання кардіологічної допомоги на регіональному рівні призводить до її якіснішої оптимізації.

Посилання

Babova, I., Bezverhnjuk, T., Sebov, D. and Kinosjan, A. (2021), «Upravlinnja zminamy jak mehanizm realizacii' strategichnyh priorytetiv rozvytku kardiologichnoi' sluzhby Ukrai'ny», Aktual'ni problemy derzhavnogo upravlinnja, No. 1 (82), Issue 1, pp. 56–64, doi: 10.35432/1993-8330appa1822021229136.

Nacional'na sluzhba zdorov’ja Ukrai'ny (2020), Vymogy PMG 2020, [Online], available at: https://cutt.ly/rZN798g

Ganchuk, M.M. and Biljavs'kyj, G.O. (2014), Metodyka agroekologichnoi' ocinky i klasyfikacii' sil's'kogospodars'kyh zemel' (na prykladi Shidnogo Podillja), monografija, Derzh. ekolog. akad. pisljadyplom. osvity ta upravlinnja, FOP: Rogal's'ka I.O., Vinnycja, pp. 56–62.

Global'ni cili stalogo rozvytku do 2030 roku (vidpovidno do rezoljucii' General'noi' Asamblei' OON «Peretvorennja nashogo svitu: Porjadok dennyj rozvytku u galuzi stalogo rozvytku na period do 2030 roku», shvalenoi' 25 veresnja 2015 roku, A/RES/70/1), [Online], available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Gutorov, O.I. and Gutorova, O.O. (2013), «Teoretyko-metodologichni osnovy ocinky efektyvnosti upravlinnja», Visnyk HNAU. Ser. Ekonomichni nauky, No. 5, рр. 38–47, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_5_8

KMU (2019), Dejaki pytannja reimbursacii' likars'kyh zasobiv, postanova vid 27.02, No. 135, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2019-%D0%BF

Dolgih, M.V. (2021), Teoretychni zasady reformuvannja mehanizmiv publichnogo upravlinnja systemoju ohorony zdorov’ja, Abstract of D.Sc. dissertation u galuzi publichnogo upravlinnja ta administruvannja, Kyi'v, 255 p., [Online], available at: https://cutt.ly/MVIJodp

Dubovych, I.A. and Lesjuk, G.M. (2016), «Teoretyko-metodologichni ta praktychni zasady vdoskonalennja systemy upravlinnja lisovym gospodarstvom Ukrai'ny», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, Issue 17 (1), pp. 100–103, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__28

Mudrak, O.V. and Mudrak, G.V. (2017), Ekologichna polityka jak priorytetna skladova strategii' zbalansovanogo rozvytku Vinnyc'koi' oblasti, navcha.-metod. posib., Vinnycja, 69 p.

Zvit pro strategichnu ekologichnu ocinku Strategii' zbalansovanogo regional'nogo rozvytku Vinnyc'koi' oblasti na period do 2027 roku, [Online], available at: https://cutt.ly/JVIJm5l

Ivanov, V.P., Shushkovs'ka, Ju.Ju., Afanasjuk, O.I. et al. (2020), «Elektrychna nestabil'nist' miokarda jak problema suchasnoi' terapevtychnoi' praktyky – realii' prognozuvannja (ogljad literatury)», Zaporiz'kyj medychnyj zhurnal, Vol. 22, No. 5, pp. 719–726, doi: 10.14739/2310-1210.2021.2.205757.

Klymenko, V.I. (2009), Obgruntuvannja systemy medychnoi' dopomogy kardiologichnym hvorym iz stresovymy stanamy, Abstract of D.Sc. dissertation 14.02.03 Social'na medycyna, Nac. med. akad. pisljadyplom. osvity im. P.L. Shupyka, Kyi'v, 34 p., [Online], available at: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7950/1/09kviosm_A.pdf

Kornac'kyj, V.M., Djachenko, L.O. and Myhal'chuk, V.M. (2017), «Vplyv psyhosocial'nyh chynnykiv na stan zdorov’ja ta jakist' zhyttja naselennja», Ukrai'ns'kyj kardiologichnyj zhurnal, No. 2, pp. 106–113, [Online], available at: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2017/02/12_2_2017.pdf

Kornac'kyj, V.M. and Silant'jeva, O.V. (2013), «Sercevo-sudynni zahvorjuvannja i shkidlyvi ekologichni chynnyky», Ukrai'ns'kyj kardiologichnyj zhurnal, No. 3, pp. 109–116, [Online], available at: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2013/03/14_3_2013.pdf

Kornac'kyj, V.M. and Klymenko, V.I. (2009), Hvoroby systemy krovoobigu i psyhichne zdorov’ja, MVC «Medinform», K., 176 p.

Kornus, A.O., Krykun, A.S., Kornus, O.G. and Kruglichenko, M.M. (2020), «Medyko-ekologichna ocinka zahvorjuvanosti naselennja Sums'koi' oblasti na hvoroby systemy krovoobigu u rajonah vydobutku nafty i gazu», Suchasni tehnologii' u promyslovomu vyrobnyctvi, materialy ta programa VII Vseukrai'ns'koi' naukovo-tehnichnoi' konferencii', 21–24 kvitnja 2020 r., redkol. Gusak, O.G. and Pavlenko, I.V., SumDU, Sumy, pp. 177–178, [Online], available at: https://cutt.ly/HV781cI

Kucherov, S.I. and Radysh, Ja.F. (2021), «Teoretychni zasady doslidzhennja systemy publichnogo upravlinnja u sferi gromads'kogo zdorov’ja Ukrai'ny», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 13–14, pp. 110–116, doi: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110.

Leli, Ju.G. (2014), «Teoretyko-metodologichni osnovy formuvannja systemy upravlinnja personalom», Derzhava ta regiony. Ser. Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, No. 6, pp. 57–60, [Online], available at: https://cutt.ly/LVOmYEK

Kovalenkо, V.M. and Kornac'kyj, V.M. (ed.) (2009), Medyko-social'ni aspekty hvorob systemy krovoobigu, analitychno-statystychnyj posibnyk, ukladachi Manojlenko, T.S. Reven'ko, I.L. and Gandzjuk, A.V., MVC «Medinform», K., 146 p., [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=282

Moroz, D.M. (2016), Obg'runtuvannja modeli optymizacii' kardiologichnoi' dopomogy v suchasnyh umovah, Ph.D. Thesis of dissertation, Kyi'v, 202 p., [Online], available at: https://www.nmapo.edu.ua/zagruzka/DrAr/DrMoroz.pdf

Kovalenko, V.M. (ed.) (2009), Nastanova z kardiologii', MORION, Kyi'v, 1368 p.

Vinnyc'ka oblasna derzhavna administracija, oficijnyj vebsajt, [Online], available at: http://www.vin.gov.ua/

Ministerstvo ohorony zdorov’ja Ukrai'ny, oficijnyj vebsajt, [Online], available at: https://moz.gov.ua/kardiocentri

Zaporiz'ka medychna rada, oficijnyj sajt, [Online], available at: https://cutt.ly/1VOmn3Q

Fond social'nogo strahuvannja Ukrai'ny, Perelik sanatorno-kurortnyh zakladiv u rozrizi profiliv medychnoi' reabilitacii' dlja vidshkoduvannja vytrat za nadani zastrahovanym osobam poslugy iz reabilitacijnogo likuvannja, oficijnyj sajt, [Online], available at: https://cutt.ly/XZa0VAY

MOZ Ukrai'ny (2019), «Pro zatverdzhennja zmin do Dovidnyka kvalifikacijnyh harakterystyk profesij pracivnykiv», nakaz vid 27.11, No. 2347, Ohorona zdorov’ja, Issue 78, [Online], available at: https://cutt.ly/qZa00MT

MOZ Ukrai'ny (2013), Pro systemu kardiologichnoi' dopomogy u zakladah ohorony zdorov’ja Ukrai'ny, nakaz vid 24.07, No. 621/60, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-13

Radysh, Ja.F., Pozhyvilova, O.V. and Darchyn, B.S. (2011), «Derzhavne upravlinnja systemoju kardiologichnoi' dopomogy v Ukrai'ni», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 5.

Skrypnyk, O.A. (2013), «Strukturno-funkcional'na perebudova jak instrument udoskonalennja systemy derzhavnogo upravlinnja u sferi ohorony zdorov’ja v Ukrai'ni», Derzhava ta regiony. Ser. Derzhavne upravlinnja, No. 1, рр. 179–182, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_35

Strategija zbalansovanogo regional'nogo rozvytku Vinnyc'koi' oblasti na period do 2027 roku, [Online], available at: http://vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/konkurs/strat2027.pdf

Terenda, N.O., Shul'gaj, A.G., Slobodjan, N.O. and Romanjuk, L.M. (2019), «Mul'tysektoral'nyj pidhid u nadanni medychnoi' dopomogy hvorym na infarkt miokarda jak vazhlyva skladova gromads'kogo zdorov’ja», Visnyk social'noi' gigijeny ta organizacii' ohorony zdorov’ja Ukrai'ny, No. 3, pp. 30–37, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2019_3_7

Tkachenko, S.M. (1998), Gigijenichna ocinka pojednanogo vplyvu i antropogennyh faktoriv navkolyshn'ogo seredovyshha na perebig hvorob systemy krovoobigu, Abstract of Ph.D. dissertation 14.02.01, Nac. med. un-t im. Bogomol'cja, O.O., K., 19 p., [Online], available at: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/14.02.01tkachenko.pdf

Shtan'ko, V.A., Tofan, N.V., Marish, M.Ju. and Kalganova, A.V. (2011), «Vplyv ekologichnogo seredovyshha na formuvannja patologichnyh mehanizmiv ta osoblyvostej farmakoterapii' pervynnoi' arterial'noi' gipertenzii'», Visnyk mors'koi' medycyny, No. 2, pp. 10–14, [Online], available at: https://cutt.ly/rZa0KmF

Bhatnagar, A. (2017), «Environmental Determinants of Cardiovascular Disease», Circ Res, Vol. 121 (2), рр. 162–180, doi: 10.1161/circresaha.117.306458.

Cardiovascular diseases (CVDs), [Online], available at: https://cutt.ly/eZa2ryx

Cardiovascular diseases, [Online], available at: https://cutt.ly/3Za0ApY

EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, [Online], available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Fatima, К., Yousuf-Ul-Islam, М., Ansari, М. et al. (2016), «Comparison of the postprocedural quality of life between coronary artery bypass graft surgery and percutaneous coronary intervention», A systematic review, Cardiol. Res. Pract, рр. 1–7, doi: 10.1155/2016/7842514.

Institute for Health Metrics and Evaluation, [Online], available at: https://cutt.ly/KVSyQuQ

Palmerini, T., Serruys, Р., Kappetein, А.Р. et al. (2017), «Clinical outcomes with percutaneous coronary revascularization vs coronary artery bypass grafting surgery in patients with unprotected left main coronary artery disease: A meta-analysis of 6 randomized trials and 4,686 patients», Am. Heart J., Vol. 190, рр. 54–63, doi: 10.1016/j.ahj.2017.05.005.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, [Online], available at: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

Robson, J., Ayerbe, L., Mathur, R. et al. (2015), «Clinical value of chest pain presentation and prodromes on the assessment of cardiovascular disease: a cohort study», BMJ Open, Vol. 5 (4), doi: 10.1136/bmjopen-2014-007251.

What is cardiovascular disease?, [Online], available at: https://world-heart-federation.org/what-is-cvd/

Список використаної літератури:

Управління змінами як механізм реалізації стратегічних пріоритетів розвитку кардіологічної служби України / І.Бабова, Т.Безверхнюк, Д.Себов, А.Кіносян // Актуальні проблеми державного управління. – 2021. – № 1 (82), Вип. 1. – С. 56–64. DOI: 10.35432/1993-8330appa1822021229136.

Вимоги ПМГ 2020 / Національна служба здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/rZN798g.

Ганчук М.М. Методика агроекологічної оцінки і класифікації сільськогосподарських земель (на прикладі Східного Поділля) : монографія / М.М. Ганчук, Г.О. Білявський / Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Вінниця : ФОП: Рогальська І.О., 2014. – С. 56–62.

Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року (відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 2030 року», схваленої 25 вересня 2015 року, А/RES/70/1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html.

Гуторов О.І. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління / О.І. Гуторов, О.О. Гуторова // Вісник ХНАУ. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 5. – С. 38–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_5_8.

Деякі питання реімбурсації лікарських засобів : постанова КМУ від 27.02.2019, № 135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2019-%D0%BF.

Долгіх М.В. Теоретичні засади реформування механізмів публічного управління системою охорони здоров’я : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.філос.н. у галузі публічного управління та адміністрування / М.В. Долгіх. – Київ, 2021. – 255 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/MVIJodp.

Дубович І.А. Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України / І.А. Дубович, Г.М. Лесюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2016. – Вип. 17 (1). – С. 100–103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__28 .

Мудрак О.В. Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області : навч.-метод. посіб. / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця, 2017. – 69 с.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/JVIJm5l.

Електрична нестабільність міокарда як проблема сучасної терапевтичної практики – реалії прогнозування (огляд літератури) / В.П. Іванов, Ю.Ю. Шушковська, О.І. Афанасюк та ін. // Запорізький медичний журнал. – 2020. – Т. 22, № 5. – С. 719–726. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.2.205757.

Клименко В.І. Обґрунтування системи медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д.мед.н. : 14.02.03 Соціальна медицина / В.І. Клименко. – Київ : Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, 2009. – 34 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7950/1/09kviosm_A.pdf.

Корнацький В.М. Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення / В.М. Корнацький, Л.О. Дяченко, В.М. Михальчук // Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 106–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2017/02/12_2_2017.pdf.

Корнацький В.М. Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники / В.М. Корнацький, О.В. Сілантьєва // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 109–116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2013/03/14_3_2013.pdf.

Корнацький В.М. Хвороби системи кровообігу і психічне здоров’я / В.М. Корнацький, В.І. Клименко. – К. : МВЦ «Медінформ», 2009. – 176 с.

Медико-екологічна оцінка захворюваності населення Сумської області на хвороби системи кровообігу у районах видобутку нафти і газу / А.О. Корнус, А.С. Крикун, О.Г. Корнус, М.М. Кругліченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма VІI Всеукраїнської науково-технічної конференції, 21–24 квітня 2020 р. / редкол.: О.Г. Гусак, І.В. Павленко. – Суми : СумДУ, 2020. – С. 177–178 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/HV781cI.

Кучеров С.І. Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров’я України / С.І. Кучеров, Я.Ф. Радиш // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 13–14. – С. 110–116. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110.

Лелі Ю.Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом / Ю.Г. Лелі // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2014. – № 6. – С. 57–60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/LVOmYEK.

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу : аналітично-статистичний посібник / укладачі Т.С. Манойленко, І.Л. Ревенько, А.В. Гандзюк ; за ред. проф. Коваленка В.М., Корнацького В.М. – К. : МВЦ «Медінформ», 2009. – 146 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=282.

Мороз Д.М. Обґрунтування моделі оптимізації кардіологічної допомоги в сучасних умовах : дис. на здоб. ступ. к.мед.н. / Д.М. Мороз. – Київ, 2016. – 202 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nmapo.edu.ua/zagruzka/DrAr/DrMoroz.pdf.

Настанова з кардіології / за ред. В.М. Коваленка. – Київ : МОРІОН, 2009. – 1368 с.

Вінницька обласна державна адміністрація : офіційний вебсайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vin.gov.ua/.

Міністерство охорони здоров’я України : офіційний вебсайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://moz.gov.ua/kardiocentri.

Запорізька медична рада : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/1VOmn3Q.

Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування / Фонд соціального страхування України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/XZa0VAY.

Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників : наказ МОЗ України від 27.11.2019 р. № 2347 // Охорона здоров’я. – Випуск 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/qZa00MT.

Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України : наказ МОЗ України від 24.07.2013 № 621/60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-13.

Радиш Я.Ф. Державне управління системою кардіологічної допомоги в Україні / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова, Б.С. Дарчин // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 5.

Скрипник О.А. Структурно-функціональна перебудова як інструмент удосконалення системи державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні / О.А. Скрипник // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 179–182 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_35.

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/konkurs/strat2027.pdf.

Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я / Н.О. Теренда, А.Г. Шульгай, Н.О. Слободян, Л.М. Романюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3. – С. 30–37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2019_3_7.

Ткаченко С.М. Гігієнічна оцінка поєднаного впливу і антропогенних факторів навколишнього середовища на перебіг хвороб системи кровообігу : автореф. дис. на здоб. ступ. к.мед.н. : 14.02.01 / С.М. Ткаченко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 1998. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/14.02.01tkachenko.pdf.

Вплив екологічного середовища на формування патологічних механізмів та особливостей фармакотерапії первинної артеріальної гіпертензії / В.А. Штанько, Н.В. Тофан, М.Ю. Маріш, А.В. Калганова // Вісник морської медицини. – 2011. – № 2. – С. 10–14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/rZa0KmF.

Bhatnagar A. Environmental Determinants of Cardiovascular Disease / А.Bhatnagar // Circ Res. – 2017. – Vol. 121 (2). – Р. 162–180. DOI: 10.1161/circresaha.117.306458.

Cardiovascular diseases (CVDs) [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/eZa2ryx.

Cardiovascular diseases [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/3Za0ApY.

EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Electronic resource]. – Access mode : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.

Comparison of the postprocedural quality of life between coronary artery bypass graft surgery and percutaneous coronary intervention: A systematic review / К.Fatima, М.Yousuf-Ul-Islam, М.Ansari et al. // Cardiol. Res. Pract. – 2016. – Р. 1–7. DOI: 10.1155/2016/7842514.

Institute for Health Metrics and Evaluation [Electronic resource]. – Access mode : https://cutt.ly/KVSyQuQ.

Clinical outcomes with percutaneous coronary revascularization vs coronary artery bypass grafting surgery in patients with unprotected left main coronary artery disease: A meta-analysis of 6 randomized trials and 4,686 patients / T.Palmerini, Р.Serruys, А.Р. Kappetein et al. // Am. Heart J. – 2017. – Vol. 190. – P. 54–63. DOI: 10.1016/j.ahj.2017.05.005.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [Electronic resource]. – Access mode : http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

Clinical value of chest pain presentation and prodromes on the assessment of cardiovascular disease: a cohort study / J.Robson, L.Ayerbe, R.Mathur et al. // BMJ Open. – 2015. – Vol. 5 (4). DOI: 10.1136/bmjopen-2014-007251.

What is cardiovascular disease? [Electronic resource]. – Access mode : https://world-heart-federation.org/what-is-cvd/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Шушковська, Ю. Ю., Воровський, О. О., & Мудрак, О. В. (2022). Науково-методичні засади державного управління службою кардіологічної допомоги Східного Поділля в контексті стратегії сталого розвитку регіону. Економіка, управління та адміністрування, (3(101), 70–80. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-70-80

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають