Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів

Автор(и)

  • Анастасія Олександрівна Петрук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-62-75

Ключові слова:

світовий ринок деривативів; регулювання ринку деривативів; позабіржовий ринок ПФІ; біржовий ринок; похідні фінансові інструменти; ризики; фінансова стабільність

Анотація

Статтю присвячено розгляду основних тенденцій розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів. На основі статистичної бази та аналітичних звітів Світового банку та Міжнародного банку реконструкцій і розвитку, Міжнародної асоціації свопів та деривативів, а також Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проведено аналіз структури світового ринку деривативів з виокремленням біржової та позабіржової його частини, а також порівняно з вітчизняним аналогом. Проведено порівняльний аналіз основних характеристик функціонування позабіржового та біржового сегментів ринку. Визначено основні загрози позабіржового ринку деривативів. Розглянуто переваги функціонування біржового ринку з позиції захищеності суб’єктів ринку від впливу можливих ризиків. Аналіз монографічних досліджень та матеріалів періодичних видань вітчизняних і зарубіжних учених-економістів дозволив окреслити основні етапи розвитку ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) та спроби впровадження регулювання з метою попередження поширення нових фінансових криз. Обґрунтовано необхідність впровадження підвищених вимог щодо регулювання позабіржового ринку деривативів світового та вітчизняного ринків ПФІ. Встановлено, що Україна стала на шлях формування відповідного нормативно-правового поля, а також імплементації регулятивних заходів країн з розвиненими фінансовими ринками, що є доказом спроби активного розвитку вітчизняного ринку ПФІ, а отже і готовності до збереження фінансової стабільності шляхом вчасного дотримання усіх умов безпечного використання деривативів, що є одним із пріоритетних напрямів діяльності регуляторів.

Посилання

Weber, E.J. (2009), «A short history of derivative security markets», Vinzenz Bronzin’s option pricing models, Berlin, Heidelberg, Springer, рр. 431–466, doi: 10.1007/978-3-540-85711-2_21.

Hull, J.C. (2017), Options, Future, and Other Derivatives, Pearson, Harlow, P. 896.

World Bank Group, [Online], available at: https://data.worldbank.org/

Bank of International Settlements, [Online], available at: https://www.bis.org/

The World Federation of Exchanges (2020), «The WFE’s Derivatives Report 2020», [Online], available at: https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/derivatives-report-2020

International Swaps and Derivatives Association (ISDA), [Online], available at: https://www.isda.org/

McPartland, K. and Monahan, K. (2020), «Derivatives Market Structure 2020», [Online], available at: https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20%282%29.pdf

Nacional'na komisija z cinnyh paperiv ta fondovogo rynku, «Richnyj zvit Nacional'noi' komisii' z cinnyh paperiv ta fondovogo rynku za 2020 rik», [Online], available at: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12530000

«Zakon Ukrai'ny “Pro rynky kapitalu ta organizovani tovarni rynky”», [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text

Nacional'nyj bank Ukrai'ny, «Richnyj zvit NBU za 2020 rik», [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4

Prymostka, L.O. and Krasnova, I.V. (2014), «Birzhovyj rynok deryvatyviv v Ukrai'ni: istorija, suchasnist', perspektyvy rozvytku», Finansy Ukrai'ny, No. 7, pp. 49–65, [Online], available at: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4120

Shmuratko, Ja.A. (2016), «Perspektyvy rozvytku vitchyznjanogo rynku pohidnyh finansovyh instrumenti», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, No. 18, рр. 140–144.

Burdenko, I.M. (2012), «Peredumovy stvorennja ta vykorystannja innovacijnyh finansovyh instrumentiv na rynku pohidnyh finansovyh instrumentiv Ukrai'ny», Marketyng i menedzhment innovacij, No. 3, рр. 181–190.

Kvaktun, O.O. (2014), «Osoblyvosti uchasti Ukrai'ny na svitovomu rynku deryvatyviv», Ekonomichnyj prostir, No. 83, рр. 16–24, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_83_4

Kuznjecova, L.V. and Shmuratko, Ja.A. (2018), Reguljuvannja rynku pohidnyh finansovyh instrumentiv v umovah global'noi' ekonomichnoi' nestabil'nosti, Dysa Pljus, Harkiv, Р. 248.

Список використаної літератури:

Weber E.J. A short history of derivative security markets / E.J. Weber // Vinzenz Bronzin’s option pricing models. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2009. – P. 431–466. DOI: 10.1007/978-3-540-85711-2_21.

Hull J.C. Options, Future, and Other Derivatives / J.C. Hull. – Harlow : Pearson, 2017. – P. 896.

World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://data.worldbank.org/.

Bank of International Settlements [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bis.org/.

The WFE’s Derivatives Report 2020 / The World Federation of Exchanges: website [Electronic resource]. – Access mode : https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/derivatives-report-2020.

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.isda.org/.

McPartland K. Derivatives Market Structure 2020 / K.McPartland, K.Monahan. – 2020 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.fia.org/sites/default/files/2020-03/Derivatives-Market-Structure-2020-PRINT.20-2012%20%282%29.pdf.

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2020 рік / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12530000.

Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.

Річний звіт НБУ за 2020 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4.

Примостка Л.О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л.О. Примостка, І.В. Краснова // Фінанси України. – 2014. – Вип. 7. – С. 49–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4120.

Шмуратко Я.А. Перспективи розвитку вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів / Я.А. Шмуратко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 18. – С. 140–144.

Бурденко І.М. Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України / І.М. Бурденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – Вип. 3. – С. 181–190.

Квактун О.О. Особливості участі України на світовому ринку деривативів / О.О. Квактун // Економічний простір. – 2014. – Вип. 83. – С. 16–24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_83_4.

Кузнєцова Л.В. Регулювання ринку похідних фінансових інструментів в умовах глобальної економічної нестабільності : монографія / Л.В. Кузнєцова, Я.А. Шмуратко. – Харків : Диса Плюс, 2018. – С. 248.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Як цитувати

Петрук, А. О. (2022). Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів. Економіка, управління та адміністрування, (2(100), 62–75. https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-62-75

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають