Система фінансового обліку як засіб стратегічних облікових комунікацій: сучасний стан і перспективи розвитку

Автор(и)

  • Вікторія Петрівна Гринь Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-55-61

Ключові слова:

фінансовий облік, стратегічні облікові комунікації, облікова політика, бухгалтерський інжиніринг

Анотація

Обґрунтовано необхідність розвитку системи фінансового обліку як засобу внутрішніх та зовнішніх стратегічних облікових комунікацій підприємства. Проаналізовано значущість системи фінансового обліку як джерела інформації для управління підприємством. Визначено необхідність розвитку системи фінансового обліку відповідно до запитів суб’єктів стратегічного управління підприємств. Виокремлено види та напрями формування фінансової облікової інформації, необхідної стейкхолдерам для прийняття стратегічних рішень. Розроблено класифікацію інструментів розвитку системи фінансового обліку як засобу стратегічних облікових комунікацій. Визначено та проаналізовано традиційні інструменти розвитку системи фінансового обліку. Обґрунтовано поняття стратегічно значущих об’єктів обліку. Обґрунтовано важливість розвитку облікової методології стратегічного спрямування (стратегічна облікова політика, стратегічна звітність) як засобу наближення системи фінансового обліку до вимог суб’єктів стратегічного управління. Виокремлено та проаналізовано інжинірингові інструменти розвитку системи фінансового обліку (інжинірингові проведення, інжинірингова стратегічна звітність).

Біографія автора

Вікторія Петрівна Гринь, Запорізький національний університет

V.P. Gryn 

Посилання

Bruhans'kyj, R.F. (2014), Oblik i analiz u systemi strategichnogo menedzhmentu agrarnogo pidpryjemnyctva, monografija, TNEU, Ternopil', 384 р.

Bulgakova, S.V. and Gavrilov, V.V. (2017), «Strategicheskii uchet: kontseptsiya, soderzhanie», Vestnik VGU, Seriya Ekonomika i upravlenie, No. 4, рр. 119–125.

Golov, S.F. (2007), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku, monografija, Centr uchbovoi' literatury, K., 522 p.

Jershova, N.Ju. (2016), «Rozvytok instrumentariju dlja realizacii' prognostychnoi' funkcii' strategichnogo upravlins'kogo obliku v upravlinni pidpryjemstvamy», Ekonomika i suspil'stvo, No. 2, pp. 694–701.

Zhuk, V.M. (2011), «Rozvytok i modernizacija informacijno-oblikovoi' systemy», Organizacijno-ekonomichna modernizacija agrarnoi' sfery, naukova dopovid', in. NAAN P.T. Sabluk (ed.)., NNTs IAE, Kyiv, 342 p.

Kadzhametova, T.N. (2017), «Bukhgalterskii uchet v sisteme strategicheskogo upravleniya deyatel'nost'yu organizatsi», Tavricheskii nauchnyi obozrevatel', No. 10 (27), pp. 49–54.

Financial reporting conceptual framework, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text

Kostjuchenko, V., Malynovs'ka, A. and Mamonova, A. (2018), «Teoretychni ta praktychni aspekty opodatkuvannja operacij iz kryptovaljutamy», Global'ni ta nacional'ni problemy v ekonomiky, No. 21, pp. 671–676.

Kryshtopa, I.I. (2016), «Pobudova strategichnogo obliku ob’jednanogo biznesu», D.Sc. Thesis of dissertation, Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), DVNZ «KNEU im. V.Get'mana», Kyiv, 578 p.

Kundrja-Vysoc'ka, O.P. (2010), «Zmistovni harakterystyky strategichnoi' paradygmy obliku», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, Part 2, pp. 137–139.

Legenchuk, S.F. (2012), Buhgalters'ke teoretychne znannja: vid teorii' do metateorii', monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 336 p.

Pylypenko, A.A. (2006), Organizacija oblikovo-analitychnogo zabezpechennja strategichnogo rozvytku pidpryjemstva, Vyd. HNEU, Нarkiv, 276 p.

Pushkar, M.S. and Shhyrba, M.T. (2006), Finansovyj oblik u systemi upravlinnja, Kart-Blansh, Ternopil', 178 p.

Semanjuk, V.Z. (2012), «Oblik dlja strategichnogo upravlinnja: problemy teoretychnoi' konceptualizacii'», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Serija Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, No. 722, pp. 236–241.

Tkach, V.I. and Shumeiko, M.V. (2013), «Inzhiniringovyi bukhgalterskii uchet: stanovlenie i razvitie teorii», Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet, No. 46 (292), pp. 2–8.

Shajkan, A.V. (2009), Bugalters'kyj oblik u pryjnjatti upravlins'kyh strategichnyh rishen', monografija, KNEU, Kyiv, 303 p.

Shygun, M.M. (2009), «Metodychni pidhody do buhgalters'kogo obliku transakcijnyh vytrat», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', Issue 3 (15), pp. 30–35.

Juhymenko-Nazaruk, I.A. (2017), Rozvytok teorii' i metodologii' buhgalters'kogo obliku v konteksti neoinstytucijnoi' teorii', monografija, Vyd. O.O. Jevenok, Zhytomyr, 300 p.

Gupta, A. (2008), Financial Accounting for Management: An Analytical Perspective, Pearson Education India, 986 p.

Special report – Strategic planning, [Online], available at: https://www.icaew.com/technical/business-and-management/strategy-risk-and-innovation/strategy/special-report-strategic-planning?fromSearch=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-29

Як цитувати

Гринь, В. П. (2020). Система фінансового обліку як засіб стратегічних облікових комунікацій: сучасний стан і перспективи розвитку. Економіка, управління та адміністрування, (4(94), 55–61. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-55-61

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ